Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

För att ta del av aktieägarinformationen, läs igenom och acceptera nedanstående villkorstext. Eniro Group AB:s (publ) erbjudande enligt denna hemsida (”Erbjudandet”) riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Ingen av de emitterade produkterna har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act. Ingen av de emitterade produkterna får heller överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller något annat land eller någon annan jurisdiktion om det förutsätter ytterligare registreringsåtgärder. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Aktieägarinformationen och anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Jag bekräftar att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och att jag accepterar dessa. Jag bekräftar att jag inte är bosatt i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet på denna webbplats eller anmälan om teckning av aktier inte skulle vara förenlig med lagar eller regler där distributionen eller Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, godkännande, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag.

Genom att klicka på ”Ja” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på "Nej".

Ange landet där du bor:

Jag befinner mig för närvarande i:

Prenumerera