Pressmeddelanden

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier är avslutad

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

Den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) den 12 september 2022 beslutade bland annat om nyemission av 62 106 480 stycken stamaktier av serie A till en teckningskurs om 40 öre per aktie och med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Företrädesrätten var föranledd av beslutet om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Stamaktier som inte tecknades med utnyttjande av företrädesrätten för innehavare av preferensaktier av serie B kunde tecknas av övriga aktieägare, som vid överteckning erhåller tilldelning pro rata i förhållande till tidigare aktieinnehav. Emissionen var därtill fullt ut garanterad av Spectrumone AB (publ). Teckningstiden löpte till och med den 20 januari 2023.

Utfallet av aktieteckningen blev följande. 47 013 600 stycken stamaktier, motsvarande ca 75,7 procent av emissionen tecknades med utnyttjande av företrädesrätten. Återstående 15 092 880 stycken stamaktier tecknades utan företrädesrätt av övriga aktieägare. Därmed blev emissionen fulltecknad utan utnyttjande av emissionsgarantin.

Tilldelning kommer nu att ske pro rata till de aktieägare som anmält sig för aktieteckning utan företrädesrätt. För varje tidigare innehav av ca 155,485 stycken stamaktier av serie A eller preferensaktier av serie A som dessa aktietecknare har kommer tilldelning att ske med 10 stycken stamaktier av serie A, för vilka teckningslikvid ska erläggas med 40 öre per nytecknad stamaktie. Vid tillämpning av denna fördelningsnyckel har tilldelningsberäkningen avrundning skett till jämt antal deldelade nya stamaktier.  

Utskick om tilldelning och betalning beräknas ske den 26 januari 2023. För preferensaktieägare av serie B som tecknat stamaktier med företrädesrätt kommer betalning att ske genom kvittning av inlösenlikvid.

Se vidare aktieägarinformation under rubriken "erbjudandehandlingar" på Eniros hemsida www.enirogroup.com

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 70-225 18 77
Email: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 08.55 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster

27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

18jan '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Samtidigt informerades om den ändrade tidplanen som också innefattar inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

13dec '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

1
2
...
44
>>

Prenumerera