Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset kunde deltagande i årsstämman endast ske genom förhandsröstning (sk poströstning).

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

1. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes.

2. Stämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier eller preferensaktier lämnas för räkenskapsåret 2020 och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning.

3. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

4. Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag. Beslutet innebar ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2.255.000 kronor att fördelas med 675.000 kronor till styrelsens ordförande, 500.000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 360.000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Beslutet innebar vidare att, utöver styrelsearvodet, ingen ersättning skulle utgå för utskottsarbete, att 1.500 kr per möte ska utgå till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

5. Stämman beslutade om omval av Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman samt omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. Därtill beslutade stämman om nyval av Anders Hugosson och Mia Batljan som styrelseledamöter samt utsåg Anders Hugosson till vice ordförande. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.

6. Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor.

7. Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten över ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innefattande bland annat att bolagets företagsnamn ändras till Eniro Group AB.

9. Stämman beslutade inte i enlighet med styrelsens förslag under punkt 15 på dagordningen om omstrukturering av bolagets aktiestruktur, innefattande A) omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, B) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och C) fondemission. En majoritet av vid stämman företrädda aktier och röster stödde styrelsens förslag, även inom samtliga klassvisa omröstningar, men såvitt avsåg den klassvisa omröstningen inom aktieslaget preferensaktier av serie B uppnåddes inte den erforderliga majoriteten. Därmed kommer ingen del av beslutsförslagen under punkt 15 på dagordningen att genomföras.

10. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.


För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 14.45 CET.

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 14.45 CET.

27apr '22
Regulatorisk

 "Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar."

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

23mar '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

24feb '22
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

14feb '22
Regulatorisk

" Mest stolt är jag över att vi för första gången på många år kan presentera ett kvartal där försäljningen ligger i linje med motsvarande period året innan. Vi har haft en försäljningsutveckling som är i linje med föregående år för samtliga våra affärsenheter och samtliga länder har utvecklats bra, vilket jag ser som att det fokus vi haft på stabilitet nu ger resultat." säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

14feb '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för goodwill i koncernen om totalt cirka -104 miljoner kronor. Som en följd härav skrivs värde på aktier i dotterbolag ned med -114 MSEK i moderbolaget. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2021. Eniro tidigarelägger också publiceringen av rapport för fjärde kvartalet 2021 och helåret 2021 till senare idag.

05nov '21
Regulatorisk

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

22okt '21
Regulatorisk

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

<<
1
2
3
...
42
>>

Prenumerera