Pressmeddelanden

 

Beslut vid årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Bland annat valde årstämman styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2022, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas några av de viktigaste besluten vid stämman.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.
 2. Disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ordinarie utdelning med 0,04 kr per stamaktie av serie A och extrautdelning med 0,01 kr per stamaktie av serie A lämnas samt att återstående disponibla medel överförs i ny räkning.
 3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.
 4. Arvode till styrelsen med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna och ingen ersättning för utskottsarbete samt 1 500 kr per möte till envar arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode).
 5. Omval av styrelseledamöterna Fredric Forsman, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Mats Gabrielsson och Urban Hilding, och omval av styrelsens ordförande Fredric Forsman.
 6. Omval av Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 7. Ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 8. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibler i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många aktier och konvertibler som motsvarar högst tjugo (20) procent av det totala antalet utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas.
 9. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier.
 10. Ändring av bolagsordningen i anledning av att samtliga Bolagets aktier nu tillhör ett och samma aktieslag.
 11. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Enirokoncernen i form av teckningsoptioner.

För fullständig information om årsstämmans beslut hänvisas till stämmoprotokollet som kommer att finnas tillgängligt på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Verkställande direktörens anförande finns tillgängligt på hemsidan.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Fredric Forsman, Styrelsens ordförande, tel: +46 (0)70 397 87 844
  Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, tel: +46 (0)70 225 18 77

  Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

  Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

  Filer för nedladdning

  Prenumerera