Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Bland annat valde årstämman styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2022, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas några av de viktigaste besluten vid stämman.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.
 2. Disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ordinarie utdelning med 0,04 kr per stamaktie av serie A och extrautdelning med 0,01 kr per stamaktie av serie A lämnas samt att återstående disponibla medel överförs i ny räkning.
 3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.
 4. Arvode till styrelsen med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna och ingen ersättning för utskottsarbete samt 1 500 kr per möte till envar arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode).
 5. Omval av styrelseledamöterna Fredric Forsman, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Mats Gabrielsson och Urban Hilding, och omval av styrelsens ordförande Fredric Forsman.
 6. Omval av Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 7. Ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 8. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibler i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många aktier och konvertibler som motsvarar högst tjugo (20) procent av det totala antalet utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas.
 9. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier.
 10. Ändring av bolagsordningen i anledning av att samtliga Bolagets aktier nu tillhör ett och samma aktieslag.
 11. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Enirokoncernen i form av teckningsoptioner.

För fullständig information om årsstämmans beslut hänvisas till stämmoprotokollet som kommer att finnas tillgängligt på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Verkställande direktörens anförande finns tillgängligt på hemsidan.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Fredric Forsman, Styrelsens ordförande, tel: +46 (0)70 397 87 844
  Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, tel: +46 (0)70 225 18 77

  Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

  Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

  Filer för nedladdning
  11maj '23
  Regulatorisk

  Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Bland annat valde årstämman styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2022, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas några av de viktigaste besluten vid stämman.

  10maj '23

  Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har tagit fram ett erbjudande inom cybersäkerhet och ID-skydd och fortsätter förflyttningen till ett produktbolag inom B2B genom att erbjuda sina kunder ett effektivt och ledande skydd mot cyberattacker och ID-stölder. Produkten har tagits fram och anpassats till våra nordiska kunder inom småföretagarsegmentet och kommer att erbjudas i en SaaS-lösning. Lösningen är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner Defentry. Produktdiversifieringen förväntas vid en uppskalning av produkten leda till högre försäljning för gruppen men framför allt också högre marginaler. Därtill räknar Eniro med att leadsgenereringen effektiviseras med hjälp av detta erbjudande till marknaden.

  04maj '23
  Regulatorisk

  Eniro Group AB ("Eniro" eller "Bolaget"), en ledande aktör inom digitala marknadsföringstjänster, meddelar idag att Bolaget initierar ett ambitiöst effektiviseringsprogram för att möta de utmaningar som den snabbföränderliga omvärlden medför för våra kunder och oss själva. Med en stark betoning på kundnytta kommer programmet att generera 60-80 miljoner kronor i årliga effektivitetsvinster vid full implementering. Delar av programmet kommer att realiseras redan under innevarande år och ambitionen är att det ska vara fullt ut genomfört under 2024. Nya tekniker såsom AI och intelligenta sökalgoritmer skall implementeras.

  04maj '23
  Regulatorisk

  "Eniro står starkt i en utmanade omvärld och fortsätter att prestera bra trots rådande ekonomisk turbulens i Sverige och Norden under det första kvartalet av 2023. Med en utmanande start på kvartalet men ett desto starkare avslut så har Eniro fortsatt att leverera en fortsatt hög omsättning, vilket är ett resultat av hårt arbete och dedikation från vårt team samt vår stora portfölj av digitala marknadsföringstjänster." säger Eniros VD och koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

  20apr '23
  Regulatorisk

  Eniro Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

  11apr '23
  Regulatorisk

  Välkommen till årsstämma i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") torsdagen den 11 maj 2023 kl. 11.00 på Gårdsvägen 6 i Solna. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

  27mar '23
  Regulatorisk

  Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

  28feb '23
  Regulatorisk

  "Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

  26jan '23

  Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

  1
  2
  ...
  45
  >>

  Prenumerera