Pressmeddelanden

 

Eniro Group AB avser att genomföra ett effektiviseringsprogram med mål att stärka kundnyttan och skapa 60-80 miljoner kronor i årliga effektivitetsvinster

Eniro Group AB ("Eniro" eller "Bolaget"), en ledande aktör inom digitala marknadsföringstjänster, meddelar idag att Bolaget initierar ett ambitiöst effektiviseringsprogram för att möta de utmaningar som den snabbföränderliga omvärlden medför för våra kunder och oss själva. Med en stark betoning på kundnytta kommer programmet att generera 60-80 miljoner kronor i årliga effektivitetsvinster vid full implementering. Delar av programmet kommer att realiseras redan under innevarande år och ambitionen är att det ska vara fullt ut genomfört under 2024. Nya tekniker såsom AI och intelligenta sökalgoritmer skall implementeras.

Under föregående år har Bolaget arbetat med och utfört pilotprojekt med flertalet aktörer som visat att Eniro kan arbeta mycket effektivare och mer automatiserat med nya verktyg inom främst AI. De investeringar som gjorts i dessa samarbeten har övertygande visat att potentialen för automatiseringen är mycket stora. Eniro ges en god möjlighet att ta större marknadsandelar på vår primära marknad, små- och medelstora företag. Visionen är att gå från ett säljföretag till ett produktorienterat företag som ger kunden en ökad nytta.

Hosni Teque-Omeirat, VD för Eniro Group, kommenterar: "Vi står inför en omvärld där förändringstakten är hög och kraven på flexibilitet och snabbrörlighet är avgörande för att hålla oss konkurrenskraftiga. Som ett led i vårt strategiarbete och med en positiv framtidstro initierar vi nu ett omfattande effektiviseringsprogram för att optimera vår kostnadsstruktur och säkerställa att vi kan leverera högkvalitativa tjänster med ökad kundnytta till våra kunder samtidigt som vi förbättrar vårt resultat."

Effektiviseringsprogrammet kommer att minska både rörliga och strukturella kostnader inom Bolaget. Det kommer att inkludera åtgärder för att eliminera kostnadsineffektivitet i leveranskedjan och produktionen, samt prioriteringar och effektiviseringar inom ramen för organisationsförändringar som kommer att genomföras i enlighet med arbetsmarknadens lagar och rutiner. Åtgärderna kommer att innefatta ökad produktivitet inom den operativa verksamheten och optimering av R&D-portföljen, administration, försäljning och marknadsföringsaktiviteter.

Hosni Teque-Omeirat fortsätter: "Vi är optimistiska inför framtiden och ser detta effektiviseringsprogram som en möjlighet att stärka vår konkurrenskraft och vårt resultat. Vi är medvetna om de utmaningar som den nuvarande marknadssituationen medför, men vi är fast beslutna att agera snabbt och effektivt för att möta dessa och fortsätta vår framgångsresa."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 08.55 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Prenumerera