Pressmeddelanden

 

Eniro står starkt i en utmanande omvärld

"Eniro står starkt i en utmanade omvärld och fortsätter att prestera bra trots rådande ekonomisk turbulens i Sverige och Norden under det första kvartalet av 2023. Med en utmanande start på kvartalet men ett desto starkare avslut så har Eniro fortsatt att leverera en fortsatt hög omsättning, vilket är ett resultat av hårt arbete och dedikation från vårt team samt vår stora portfölj av digitala marknadsföringstjänster." säger Eniros VD och koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

FÖRSTA KVARTALET: JANUARI  - MARS 2023

  • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 242 MSEK (215)
  • EBITDA uppgick till 20 MSEK (29), med en EBITDA-marginal på 8,3 procent (13,5)
  • Rörelseresultat uppgick till -1 MSEK (5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (-3)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, nuvarande antal aktier 0,00 SEK (0,00)*
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,04 SEK (-0,34)**
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 MSEK (32)
  • MRR för affärsområdet Marketing Partner uppgick till 37 MSEK (37)

*Baseras på antalet stamaktier vid periodens utgång exklusive eget innehav (745 357 116 st)
** Resultat per stamaktie efter allokering av preferensaktiernas företrädesrätt till utdelning (dock är preferensaktierna konverterade respektive inlösta i februari 2023), se sidan 7 i kvartalsrapporten för mer information.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier avslutades den 26 januari 2023. Samtliga beslut om ändrad aktiestruktur registrerades sedan av bolagsverket och preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B har avnoterats. Sista dag för handel var den 16 februari för preferensaktier av serie B och den 24 februari för preferensaktier av serie A.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har noterats efter periodens utgång.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB

"Under det första kvartalet i år såg vi en omsättning på 242 miljoner kronor, vilket är en ökning på 13% jämfört med samma period förra året. Vi har därtill en fortsatt hög nivå av månatliga återkommande intäkter på 37 miljoner kronor och därmed en stark orderstock inför de kommande åren. Vi är stolta över att kunna fortsätta att erbjuda våra kunder högkvalitativa digitala marknadsföringstjänster och samtidigt upprätthålla en stabil omsättningsnivå. Våra siffror visar att vi har en styrka på marknaden som få andra aktörer har, och vi är fast beslutna att behålla och öka vår position."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com 

Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: joel.odland@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 08.30 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Prenumerera