Pressmeddelanden

Stabil omsättning och EBITDA

" Mest stolt är jag över att vi för första gången på många år kan presentera ett kvartal där försäljningen ligger i linje med motsvarande period året innan. Vi har haft en försäljningsutveckling som är i linje med föregående år för samtliga våra affärsenheter och samtliga länder har utvecklats bra, vilket jag ser som att det fokus vi haft på stabilitet nu ger resultat." säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

OKTOBER - DECEMBER 2021

· Oförändrad nettoomsättning, 212 MSEK (212).

· EBITDA uppgick till 29 MSEK (44). EBITDA-marginalen uppgick till 13,7 procent (20,8).

· Rörelseresultat uppgick till -107 MSEK (14) påverkat av nedskrivning av goodwill med -104 MSEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (42).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -1,71 SEK (0,53). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till -113 MSEK (35), varav -104 MSEK förklaras av nedskrivning av goodwill.

Januari - DECEMBER 2021

· Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 828 MSEK (882).

· EBITDA uppgick till 133 MSEK (134). EBITDA-marginalen uppgick till 16,1 procent (15,2).

· Rörelseresultat uppgick till -97 MSEK (-595).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71 MSEK (60).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -1,61 SEK (-1,02) (Före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till -105 MSEK (-66). Resultatet är påverkat med -104 MSEK avseende nedskrivning av goodwill. Föregående år påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivningar av immateriella tillgångar samt 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier, preferensaktier serie A eller preferensaktier serie B.

Msek

OKT-DEC

2021

OKT-DEC

2020

JAN-DEC

2021

JAN-DEC

2020

Nettoomsättning

212

212

828

882

EBITDA

29

44

133

134

EBITA

-3

14

7

5

Rörelseresultat

-107

14

-97

-595

Kassaflöde från den löpande verksamheten

43

42

71

60

Resultat efter skatt

-113

35

-105

-66

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel (0)70 519 34 07

Dennis Legin, CFO, tel (0)70 640 56 14

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2022 kl. 21.00 CEST.

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Filer för nedladdning
01jul '22
Regulatorisk

Hosni Teque-Omeirat blir permanent VD och koncernchef för Eniro Group AB, beslutet gäller per omgående. Teque-Omeirat har varit tillförordnad VD sedan början av maj 2022. 

02jun '22
Regulatorisk

Eniro har rekryterat drömkandidaten Alexander Hannerland som Chief Operating Officer till Eniro Group AB. Alexander Hannerland är marknadsekonom och har lång erfarenhet från framträdande bolag inom online advertising, strategy och digital marketing. Alexander har 15 års erfarenhet från Hitta.se där han bland annat var VD under åren 2014-2020 och har också byggt upp fordonsaffären på Blocket.se. Alexander var även ansvarig för Hitta.se's framgångsrika förvärv av bland annat Bokadirekt.se.

23maj '22
Regulatorisk

Med förvärvet av Samres blir Dynava en betydelsefull aktör inom kundservice i Norden med tillväxtpotential inom både privat och offentlig sektor, bl.a genom den utökade geografiska spridningen samt utökade effektiviteten som följer av produktion i Norden och genom off-shore.

Förvärvet innebär att Enirokoncernen ökar sin omsättning på årsbasis med cirka 160 MSEK och har en positiv resultatpåverkan om cirka 12 MSEK, där verksamheterna i Dynava och Samres tillsammans skapar en nettoomsättning på 410 MSEK med EBITDA på drygt 50 MSEK. Årliga kostnadssynergier förväntas uppgå till minst 5 MSEK. Engångskostnader för transaktionen bedöms uppgå till mindre än 1 MSEK, bestående främst av legala kostnader.

04maj '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

27apr '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

27apr '22
Regulatorisk

 "Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar."

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

1
2
...
33
>>

Prenumerera