Pressmeddelanden

Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

Med anledning av publiceringen av kvartalsrapporten hålls en webbsänd genomgång av rapporten idag 26 Oktober kl. 10.00-10.30 (CEST). Eventet är online och anmälan sker via den här länken: https://app.livestorm.co/eniro-group/eniro-q3-2022?type=detailed

TREDJE KVARTALET: JULI - SEPTEMBER 2022         

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 248 MSEK (207)
 • EBITDA uppgick till 77 MSEK (47), med en EBITDA-marginal på 31,0 procent (22,7), exkl. engångsposter 45 MSEK (46)
 • Rörelseresultat uppgick till 56 MSEK (15)
 • Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,78 SEK (0,21) (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q3 2022 sida 11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 MSEK (31)

ÅRETS TRE FÖRSTA KVARTAL: JANUARI - SEPTEMBER 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 679 MSEK (616)
 • EBITDA uppgick till 130 MSEK (104), med en EBITDA-marginal på 19.1 procent (16.9), exkl. engångsposter 113 MSEK (109)
 • Rörelseresultat uppgick till 67 MSEK (10)
 • Resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (8)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,83 SEK (0,11). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q3 2022 sida 11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41 MSEK (28)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Eniro lanserade EniroBuddy tillsammans med Techbuddy International Holding AB.
 • Eniro slutförde avyttringen av På Sjön till digitala uppstickaren Skippo AB.
 • På extra bolagsstämma beslutades om en övergång till endast ett aktieslag med lika rätt till röstetal, kapital och utdelning.
 • Fredric Forsman utsågs till ny styrelseordförande och Mats Gabrielsson utsågs som ny styrelseledamot, och ersatte tidigare styrelseledamöterna Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat.
 • Joel Odland utsågs till CFO i Eniro Group AB med tillträde den 31 augusti 2022.
 • Mats Gabrielsson via sitt bolag B.O. Intressenter AB blev ny storägare i Eniro Group AB.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till permanent verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med start 1 juli 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Eniro förvärvade designplattformen New Glue AB den 14 oktober 2022.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB
"Vi är långt ifrån nöjda - för nu ska vi skapa en revolution! Min ambition är att accelerera vår organiska tillväxt, stärka våra strategiska samarbeten och hålla ett vaksamt öga på denna föränderliga marknad för att kunna ta tillvara varje möjlighet till utveckling och förstärkning av vår kärnaffär. Det är den resan vi är på - och resan har bara börjat!"

För mer information, vänligen kontakta:
Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: joel.odland@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 08.30 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Filer för nedladdning
11maj '23
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Bland annat valde årstämman styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2022, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas några av de viktigaste besluten vid stämman.

10maj '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har tagit fram ett erbjudande inom cybersäkerhet och ID-skydd och fortsätter förflyttningen till ett produktbolag inom B2B genom att erbjuda sina kunder ett effektivt och ledande skydd mot cyberattacker och ID-stölder. Produkten har tagits fram och anpassats till våra nordiska kunder inom småföretagarsegmentet och kommer att erbjudas i en SaaS-lösning. Lösningen är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner Defentry. Produktdiversifieringen förväntas vid en uppskalning av produkten leda till högre försäljning för gruppen men framför allt också högre marginaler. Därtill räknar Eniro med att leadsgenereringen effektiviseras med hjälp av detta erbjudande till marknaden.

04maj '23
Regulatorisk

Eniro Group AB ("Eniro" eller "Bolaget"), en ledande aktör inom digitala marknadsföringstjänster, meddelar idag att Bolaget initierar ett ambitiöst effektiviseringsprogram för att möta de utmaningar som den snabbföränderliga omvärlden medför för våra kunder och oss själva. Med en stark betoning på kundnytta kommer programmet att generera 60-80 miljoner kronor i årliga effektivitetsvinster vid full implementering. Delar av programmet kommer att realiseras redan under innevarande år och ambitionen är att det ska vara fullt ut genomfört under 2024. Nya tekniker såsom AI och intelligenta sökalgoritmer skall implementeras.

04maj '23
Regulatorisk

"Eniro står starkt i en utmanade omvärld och fortsätter att prestera bra trots rådande ekonomisk turbulens i Sverige och Norden under det första kvartalet av 2023. Med en utmanande start på kvartalet men ett desto starkare avslut så har Eniro fortsatt att leverera en fortsatt hög omsättning, vilket är ett resultat av hårt arbete och dedikation från vårt team samt vår stora portfölj av digitala marknadsföringstjänster." säger Eniros VD och koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

20apr '23
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

11apr '23
Regulatorisk

Välkommen till årsstämma i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") torsdagen den 11 maj 2023 kl. 11.00 på Gårdsvägen 6 i Solna. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

1
2
...
45
>>

Prenumerera