Pressmeddelanden

Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

Med anledning av publiceringen av kvartalsrapporten hålls en webbsänd genomgång av rapporten idag 26 Oktober kl. 10.00-10.30 (CEST). Eventet är online och anmälan sker via den här länken: https://app.livestorm.co/eniro-group/eniro-q3-2022?type=detailed

TREDJE KVARTALET: JULI - SEPTEMBER 2022         

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 248 MSEK (207)
 • EBITDA uppgick till 77 MSEK (47), med en EBITDA-marginal på 31,0 procent (22,7), exkl. engångsposter 45 MSEK (46)
 • Rörelseresultat uppgick till 56 MSEK (15)
 • Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,78 SEK (0,21) (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q3 2022 sida 11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 MSEK (31)

ÅRETS TRE FÖRSTA KVARTAL: JANUARI - SEPTEMBER 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 679 MSEK (616)
 • EBITDA uppgick till 130 MSEK (104), med en EBITDA-marginal på 19.1 procent (16.9), exkl. engångsposter 113 MSEK (109)
 • Rörelseresultat uppgick till 67 MSEK (10)
 • Resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (8)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,83 SEK (0,11). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q3 2022 sida 11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41 MSEK (28)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Eniro lanserade EniroBuddy tillsammans med Techbuddy International Holding AB.
 • Eniro slutförde avyttringen av På Sjön till digitala uppstickaren Skippo AB.
 • På extra bolagsstämma beslutades om en övergång till endast ett aktieslag med lika rätt till röstetal, kapital och utdelning.
 • Fredric Forsman utsågs till ny styrelseordförande och Mats Gabrielsson utsågs som ny styrelseledamot, och ersatte tidigare styrelseledamöterna Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat.
 • Joel Odland utsågs till CFO i Eniro Group AB med tillträde den 31 augusti 2022.
 • Mats Gabrielsson via sitt bolag B.O. Intressenter AB blev ny storägare i Eniro Group AB.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till permanent verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med start 1 juli 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Eniro förvärvade designplattformen New Glue AB den 14 oktober 2022.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB
"Vi är långt ifrån nöjda - för nu ska vi skapa en revolution! Min ambition är att accelerera vår organiska tillväxt, stärka våra strategiska samarbeten och hålla ett vaksamt öga på denna föränderliga marknad för att kunna ta tillvara varje möjlighet till utveckling och förstärkning av vår kärnaffär. Det är den resan vi är på - och resan har bara börjat!"

För mer information, vänligen kontakta:
Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: joel.odland@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 08.30 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Filer för nedladdning
01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

21okt '22

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).

14okt '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

29sep '22

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

14sep '22

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.

12sep '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 

25aug '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 

1
2
...
44
>>

Prenumerera