Pressmeddelanden

Tydligt trendbrott - ökad omsättning för andra kvartalet i rad

"Med ett tydligt och påvisat trendbrott där bolaget för andra kvartalet i rad växer sin verksamhet är det ett starkt bevis på att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. En verksamhet där samtliga affärsområden har kunnat nyttja tillväxten genom utveckling och positionering på marknaden."

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2022

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 216 MSEK (208).
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (33) med en EBITDA-marginal på 11,1 % (15,9) inkl engångsposter på -13 MSEK (-4).
 • Rörelseresultat uppgick till 6 MSEK (1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (9).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,09 SEK (0,12). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q2 2022 sid 9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0 MSEK (-14).

FÖRSTA HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 431 MSEK (409).
 • EBITDA uppgick till 53 MSEK (57) med en EBITDA-marginal på 12,3 % (13,9) inkl engångsposter på -15 MSEK (-6).
 • Rörelseresultat uppgick till 11 MSEK (-5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,05 SEK (-0,11). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q2 2022 sid 9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 MSEK (-3).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Eniros dotterbolag Dynava förvärvar det svenska kundservicebolaget Samres AB.
 • Mikael Lindström har rekryterats som Chief Revenue Officer i affärsområde Marketing Partners.
 • Alexander Hannerland rekryterades som Chief Operating Officer i Eniro Group AB. Alexander Hannerland ingår i koncernledningen och påbörjade sin anställning den 1 juli 2022.
 • Joakim Lindén utsågs till tf. CFO i Eniro Group AB med tillträde den 1 juni 2022.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till tf. verkställande direktör och koncernchef med tillträde den 4 maj 2022.
 • Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord utsågs till nya styrelseledamöter på årsstämman den 27 april 2022. Anders Hugosson utsågs även till styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Eniro tecknade avsiktsförklaring gällande avyttring av Eniro På Sjön.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till permanent verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med start 1 juli 2022.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB

"En transformation har påbörjats och tar sig formen av fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet, exkluderat engångsposter på 13 MSEK. Med verksamhet och över 800 anställda i de fyra nordiska länderna är bolaget nu redo att effektivisera och öka värdet av de tjänster som levereras till kund. Samtidigt tar en renodlingsresa sin början för att möjliggöra de strukturella och strategiska förändringar som behövs för att kunna bli ett större, bättre och mer lönsamt bolag."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, tel: +46 70-225 18 77

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:30 CEST 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.

Filer för nedladdning
14sep '22

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.

12sep '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 

25aug '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 

11aug '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget"), org. nr 556588-0936, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 september 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 6 i Solna.

08aug '22
Regulatorisk

I syfte att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, föreslår Eniro Group AB (publ)s ("Eniro" eller "Bolaget") huvudägare, SpectrumOne AB (publ) ("Huvudägaren"), att en extra bolagsstämma fattar beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B, med rätt för innehavare av dessa att teckna nya stamaktier av serie A och samtidigt beslutar om omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A.

Huvudägaren representerar sammantaget 29,50 procent av kapital och röster i Eniro och har dessutom erhållit bindande utfästelser att stödja förslaget från ägare till mer än 50 procent av samtliga preferensaktier av serie A och mer än 40 procent av samtliga preferensaktier av serie B. Sammantaget stöds förslaget av mer än 50 procent av kapital och röster i Eniro.

03aug '22
Regulatorisk

Huvudägaren SpectrumOne AB föreslår förändringar i styrelsens sammansättning. Förslaget är att Fredric Forsman väljs in som ny ordförande och Mats Gabrielsson väljs som ny ledamot. De ersätter Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Eniro Group AB står bakom förslaget.

14jul '22

Eniro Group AB ("Eniro") har erhållit information om att Mats Gabrielsson via sitt bolag B.O. Intressenter AB har förvärvat aktier i Eniro som innebär att B.O. Intressenter AB har passerat flaggningsgränsen om 15 procent. Transaktionen innebär att Mats Gabrielssons, via bolag, innehav i Eniro uppgår till totalt 127 952 666 preferensaktier av serie A och 35 645 preferensaktier serie B motsvarande totalt 18,7 procent av rösterna i Eniro.

14jul '22
Regulatorisk

"Med ett tydligt och påvisat trendbrott där bolaget för andra kvartalet i rad växer sin verksamhet är det ett starkt bevis på att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. En verksamhet där samtliga affärsområden har kunnat nyttja tillväxten genom utveckling och positionering på marknaden."

04jul '22
Regulatorisk

Eniro Sverige AB (publ) ("Eniro") meddelar idag att man tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra Eniro På Sjön till Skippo AB (uät). Transaktionen förutsätter ingående av ett bindande överlåtelseavtal, om ett sådant ingås är avsikten att slutföra transaktionen månadsskiftet augusti/september 2022. 

01jul '22
Regulatorisk

Hosni Teque-Omeirat blir permanent VD och koncernchef för Eniro Group AB, beslutet gäller per omgående. Teque-Omeirat har varit tillförordnad VD sedan början av maj 2022. 

<<
1
2
3
...
44
>>

Prenumerera