Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

Hosni Teque-Omeirat, född 1981 är sedan 2019 VD för SpectrumOne AB och har en MBA från Handelshögskolan i Örebro. Hosni började sin karriär på revisionsbyrån Ernst & Young och har arbetat med affärsutveckling för att driva nya affärer i den nya världens digitaliserade och decentraliserade landskap. Under det senaste decenniet har Hosni utvecklat och implementerat försäljningsstrategier i både USA och Europa med de arbetsgivare han varit hos. Det är inom affärsutveckling, konceptutveckling och försäljning som Hosni har sina expertområden. Hosni är idag VD och koncernchef i SpectrumOne AB som äger 201 862 265 aktier pref A i Eniro Group AB, motsvarande cirka 29,5 % av rösterna.

Fredrik Crafoord, född 1969, är grundare av och styrelseordförande i Crafoord Capital Partners AB. Han har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Fredrik har tidigare arbetat med corporate finance på Carlsquare AB, som chef för investment banking på HQ AB och tradingchef på Sundal Collier. Fredrik är även styrelseordförande i CR Ventures AB samt styrelseledamot i Empir Group AB och Dividend Sweden AB. Crafoord Capital Partners AB äger 17 302 971 aktier pref A och 28 444 aktier pref B i Eniro Group AB, motsvarande cirka 2,5 % av rösterna.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Eniro Group ABs webbplats (www.enirogroup.com). Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i den fullständiga kallelsen till årsstämman i Eniro Group AB. I valberedningen ingår Fredric Forsman, utsedd av SpectrumOne AB, Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, Theodor Jeansson, eget innehav, Thomas Krishan, eget innehav och Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro Group AB. Fredrik Forsman är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 48% av rösterna i Eniro Group AB Datum för årsstämman är onsdagen den 27 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredric Forsman, Valberedningens ordförande, tel 073 978 78 44

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

04maj '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

27apr '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

27apr '22
Regulatorisk

 "Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar."

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

23mar '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

24feb '22
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

14feb '22
Regulatorisk

" Mest stolt är jag över att vi för första gången på många år kan presentera ett kvartal där försäljningen ligger i linje med motsvarande period året innan. Vi har haft en försäljningsutveckling som är i linje med föregående år för samtliga våra affärsenheter och samtliga länder har utvecklats bra, vilket jag ser som att det fokus vi haft på stabilitet nu ger resultat." säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

14feb '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för goodwill i koncernen om totalt cirka -104 miljoner kronor. Som en följd härav skrivs värde på aktier i dotterbolag ned med -114 MSEK i moderbolaget. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2021. Eniro tidigarelägger också publiceringen av rapport för fjärde kvartalet 2021 och helåret 2021 till senare idag.

05nov '21
Regulatorisk

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

<<
1
2
3
...
34
>>

Prenumerera